Hlavní strana Lhůty pravidelných revizí Elektroinstalace, stroje atd.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací určené podle ČSN 33 1500 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3

 

POZNÁMKA: Meze níže uvedených vnějších vlivů plně neodpovídají mezním hodnotám prostředí podle dříve platné ČSN 33 0300 "Druhy prostředí pro elektrická zařízení", k nimž vztahuje lhůty pravidelných revizí ČSN 331500, a mírně tyto meze prostředí překračují. Například trvalá teplota 38 °C spadá do třídy vnějších vlivů AA4, což je třída spadající dnes mezi vnější vlivy normální, zatímco podle dřívějších kritérií se jednalo o prostředí horké. Z tohoto hlediska je vhodné v takových mezních případech zařazených ještě do určitých, např. normálních tříd vnějších vlivů zvážit zkrácení revizních lhůt oproti lhůtám uvedeným v tabulce. Zvláště se bere v úvahu vzájemná závislost teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a absolutní vlhkosti vzduchu - viz grafy pro jednotlivé třídy AB1 až AB8 v příloze B ČSN 33 2000-3.

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

- (viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000)

Druh prostředí

- (dle dříve platných norem)

Třídy vnějších vlivů

- (dle ČSN 33 200-3)

Revizní lhůty

v rocích

Základní, normální

Normální2), tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5

5

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

Mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3)

AG3, AH3, BE2, BE3

2

Venkovní, pod přístřeškem

Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 2000-2)

4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru

se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického

zařízení

Využití a konstrukce budovy

(dle ČSN 33 2000-3)

Revizní lhůty

v rocích

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

Zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

54)

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823)

CA2

2

Pojízdné a převozné prostředky

 

15)

Prozatímní zařízení staveniště

 

0,56)

 

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

2) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

3) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

5) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

6) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených

v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů

části 7 souboru ČSN 33 2000

Elektrická instalace v prostoru

Provedena dle

oddílu

Doporučená

revizní lhůta

v rocích

Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

701

3

Prostory plaveckých bazénů a fontán

702

1

Místnosti se saunovými kamny

703

3

Staveniště a demolice

704

0,5

Zemědělská a zahradnická zařízení

705

3

Omezené vodivé prostory

706

3

Zařízení pro zpracování dat

707

5

Parkovací místa karavanů v kempech

708

1

Venkovní osvětlení

714

4


Text a tabulky jsou převzaty z ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search